Onze pijlers

Ons onderwijs wordt uitgewerkt in 5 pijlers: 

Basisvaardigheden Rekenen en Taal (lezen en schrijven) 

Wij willen dat alle kinderen goed kunnen lezen en rekenen; deze basisvaardigheden hebben ze nodig in hun verdere loopbaan. Een stevige basis in deze vakken is bepalend voor het succes, zowel op school als in het leven. 

Taal: Wij willen de kinderen een stevige kennisbasis en plezier in de Nederlandse taal meegeven. Wij doen dit door in de klas veel aandacht te besteden aan taal en woordenschat. Alle facetten van taalgebruik komen daarin aan bod: de kinderen oefenen met het schrijven van teksten, het houden van een spreekbeurt en het verwerken van fictieve- en informatieve teksten.   Wij geven dit vorm door effectieve instructies en thematisch onderwijs. 

Rekenen: Op het Kompas leren wij de kinderen goed rekenen. Met deze basiskennis gaan de kinderen aan de slag met steeds complexere sommen en rekenvoorbeelden uit het dagelijks leven. Wij stemmen de instructie en de oefeningen af op het niveau van ieder kind, zo doet iedereen succeservaringen op.  

Cultuur en Wereldoriëntatie 

Jouw plek in/en de wereld ontdekken en onderzoeken  

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en cultuur bieden wij thematisch aan. Zo prikkelen wij de nieuwsgierigheid van kinderen om de wereld om hen heen te onderzoeken. Binnen de thema’s geven wij ruimte aan de verschillende talenten van de kinderen, zo leren we samen en van elkaar.  

Gezond en Veilig gedrag 

Een veilige omgeving voor een gezonde ontwikkeling  

Wij willen dat ieder kind met plezier naar het kindcentrum komt. Wij bieden een plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Een goede start en vertrouwde basis vinden wij belangrijk, zodat elk kind zichzelf kan zijn. Wij leren de kinderen respectvol met elkaar en hun omgeving omgaan.   
Wij zorgen voor een gezonde omgeving voor onze kinderen. We investeren in goede gymlessen (bij de peuters en kleuters maken we gebruik van de kennis van 'Nijntje beweegdiploma' en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben we een vakleerkracht gym) en we stimuleren gezonde voeding.

Jonge Kind 

Fundament voor talent 

Zorgen voor een goede start, een basis leggen voor groei. Dat is wat wij willen voor de kinderen op ons kindcentrum.   In een doorlopende lijn investeren wij in de ontwikkeling van jonge kinderen. Thematisch werken is de verbindende factor in ons onderwijs aan peuters en kleuters. Hierin staan de reken- en taalontwikkeling centraal. Daarnaast hechten wij veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling en het samenspel van de kinderen. In ons onderwijs aan zowel peuters als kleuters maken we gebruik van een sterk VVE-programma.  Zo zorgen we voor een gedegen basis voor ieder kind. 

Tot slot willen wij investeren in het signaleren en benutten van talent. 

Op CKC het Kompas werken we aan de ontwikkeling van talent bij de leerlingen. Binnen de verschillende vakgebieden wordt differentiatie geboden, waardoor talentvolle leerlingen worden uitgedaagd. Talenten worden zichtbaar binnen de basisvaardigheden, maar ook tijdens de lessen wereldoriëntatie, gym en creatieve vakken. Daarnaast onderscheiden we talentvolle leerlingen op sociaal en praktisch gebied. Binnen het portfolio wordt het talent van leerlingen steeds meer zichtbaar. Op CKC het Kompas zetten we talenten van (vak)leerkrachten in om ons onderwijsaanbod te verrijken.

download hier onze flyer