Ziekmelden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek of afwezig: 
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen (8:15 uur). Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

-Via de app Social Schools 
-Telefonisch via 0592-354234

Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind.  

Bij veelvuldig te laat komen zonder opgegeven reden of veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht een verzuimmelding te maken bij de leerplichtambtenaar. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Via Social Schools kunt u een verlofaanvraag indienen. 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.  

Lukt het niet via social schools? Een verlofformulier vindt u hier.