PBS

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. De school moet een veilige plek zijn, waar je kunt leren voor je leven.

Om een veilig pedagogisch klimaat te creëren, maken wij van groep 1-8 gebruik van PBS.

Wat is PBS?

Schoolwide Positive Behavior Support, of kort gezegd PBS, is een benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, die inmiddels op duizenden scholen in verschillende landen wordt toegepast. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. PBS is als een paraplu die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en samenhang brengt in de activiteiten. PBS is gebaseerd op een grote hoeveelheid onderzoeken naar aanpakken die goed werken bij gedrag en gedragsproblemen. Het is geen kant-en-klare-methode, maar een model dat rust op vijf pijlers. Met elkaar geven die richting aan het proces in de school. Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze zich gewaardeerd en gezien voelen. PBS werkt structureel aan een positieve omgeving.

De 5 uitgangspunten van PBS:

 1. De hele school werkt vanuit dezelfde waarden. Het Kompas ziet als belangrijkste waarden: 
  respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 2. Wij maken helder wat we van kinderen verwachten en belonen positief gedrag
 3. Met PBS kun je veel probleemgedrag voorkomen;
 4. We werken samen met ouders en mensen uit de zorg (Yorneo, schoolmaatschappelijk werk e.d.);
 5. ​Met PBS verzamelen we structureel gegevens over incidenten. Op basis daarvan kunnen we beter beslissen welke besluiten we moeten nemen.

De principes van PBS:

 • We hebben heldere verwachtingen (zeggen wat we wèl willen);
 • We leren goed gedrag aan door middel van gedragslessen;
 • We bekrachtigen goed gedrag;
 • We minimaliseren aandacht voor ongewenst gedrag;
 • We hebben heldere consequenties voor onacceptabel gedrag;

We gaan voor een veilige school, waar iedereen graag komt en waar alle kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Na de week van het respect in november ondertekenen we met elkaar het zogenaamde ‘respectprotocol’, waarin we beschrijven hoe wij (preventief) willen omgaan met pesten en pestgedrag.

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken wij, naast PBS, met de methode Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Met Kwink en PBS werken wij aan een veilig en prettig pedagogisch klimaat.

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door gebruik te maken van het instrument ZIEN!