Ontwikkelingen

De ambitie van onze school gaat over het willen geven van zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen. We willen kinderen basale kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aanleren waarmee we de kinderen willen vormen en hen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij de leerlingen een rijke leeromgeving bieden als het gaat om de ontwikkeling van de algemene kennis van de wereld om hen heen. Waar mogelijk willen we verbanden gaan leggen tussen vakken en samenhang creëren. Hiervoor is het van belang dat leerkrachten op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen en keuzes kunnen maken voor hun onderwijspraktijk. Op Het Kompas willen wij werken vanuit rust, regelmaat en structuur. Heldere afspraken over processen binnen de school, maken dat leerkrachten zich kunnen focussen op het geven van goede lessen. Wij maken hierbij gebruik van expliciete directe instructie (EDI) en creëren volop gelegenheid om nieuwe lesstof in te oefenen. We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten op Het Kompas kennis hebben van de leerlijnen van de basisvakken. Door het gebruik maken van ambitiekaarten voor elk vak willen we deze kennis verdiepen en dat de leerkrachten deze in relatie tot de referentieniveaus kunnen toepassen. We hebben voor de komende jaren voor alle pijlers ambitiekaarten gemaakt en gaan de afspraken en processen die hieronder hangen in kwaliteitskaarten beschrijven. We blijven ons inzetten om dat veilige pedagogisch klimaat te behouden.

Voor het komende schooljaar gaan wij ons richten op de volgende speerpunten:

  • het implementeren van de methode Kwink voor sociale en emotionele ontwikkeling
  • het implementeren van de methode Pluspunt 4 voor ons rekenonderwijshet volgen van de ontwikkeling van kinderen mbv kleuterobservaties en het nieuw te implementeren IEP LVS
  • volgen van scholing en het borgen van Close Reading; begrijpend luisteren en lezen, met de bijbehorende didactische vaardigheden (EDI)
  • verder uitwerken en borgen kwaliteitszorgsysteem aan de hand van ambitiekaarten en kwaliteitskaarten.

Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten worden ter verbetering van het functioneren van ons kindcentrum in al haar aspecten. Dit doen we cyclisch en systematisch. Om het overzichtelijk te houden, stellen we periodiek een vierjaren plan op. Dit plan wordt het schoolplan (kindcentrumplan) genoemd. Per onderwerp beschrijven wat we ieder afzonderlijk jaar willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er verantwoordelijk voor is. Zowel interne- als externe kanalen leveren ons informatie voor het maken van dit plan. De analyse van de informatie leidt tot het stellen van verbeterpunten en nieuw beleid. Door de jaarlijkse evaluatie van het plan, blijven we betrokken bij onze voornemens. We leggen onze resultaten en afspraken vast en stellen eventuele verbeterpunten bij. Indien nodig volgt het hele team of een aantal personeelsleden scholing.