Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders zijn voor ons in de eerste plaats ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van hun kind. School en ouders werken samen met als doel om het beste te zoeken voor het kind. We organiseren regelmatig contactmomenten om met ouders te spreken over de ontwikkeling van hun kind.

Ouders kunnen ook een een actieve en praktische bijdrage aan de betrokkenheid bij ons kindcentrum leveren, door deelname aan diverse organen. Het gaat dan om de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (CKC-raad). Ouders denken mee bij de beleidsvorming en fungeren als klankbord voor de directie.

We vinden het fijn als ouders meehelpen in de school. Bijvoorbeeld in de schoolbieb, bij excursies of bij festiviteiten op school.

We informeren ouders via verschillende kanalen over ons onderwijs:

  • door middel van de schoolgids en jaarkalender
  • via onze nieuwsbrief
  • via ons communicatieplatform Social schools  (bijvoorbeeld foto’s, korte berichten uit de groep)