Ouders

Oudercommissie (OC)

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van zaken rond de peuteropvang op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies.

Vanuit de OC kan een ouder zitting nemen in de COC van CKC Drenthe Kinderopvang. De COC overlegt met de directeur kinderopvang en adviseert over beleid dat organisatiebreed wordt ingevoerd.