Ontwikkelingen

De ambitie van onze school gaat over het willen geven van zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen.

We willen kinderen basale kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aanleren waarmee we de kinderen willen vormen en hen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij de leerlingen een rijke leeromgeving bieden als het gaat om de ontwikkeling van de algemene kennis van de wereld om hen heen. Waar mogelijk willen we verbanden gaan leggen tussen vakken en samenhang creëren.

Hiervoor is het van belang dat leerkrachten op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen en keuzes kunnen maken voor hun onderwijspraktijk. Op Het Kompas willen wij werken vanuit rust, regelmaat en structuur. Heldere afspraken over processen binnen de school, maken dat leerkrachten zich kunnen focussen op het geven van goede lessen. Wij maken hierbij gebruik van expliciete directe instructie (EDI) en creëren volop gelegenheid om nieuwe lesstof in te oefenen. We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten op Het Kompas kennis hebben van de leerlijnen van de basisvakken. Door het maken van ambitiekaarten voor elk vak willen we deze kennis verdiepen en dat de leerkrachten deze in relatie tot de referentieniveaus kunnen toepassen. We willen de komende jaren voor alle vakken ambitiekaarten gaan maken en de afspraken en processen die hieronder hangen in kwaliteitskaarten beschrijven. We blijven ons inzetten om dat veilige pedagogisch klimaat te behouden.

Voor het komende schooljaar gaan wij ons richten op de volgende speerpunten:

  • borgen van didactische vaardigheden van leerkrachten dmv jaarlijkse bijscholing EDI,
  • volgen van scholing Close Reading; begrijpend luisteren en lezen,
  • opzetten en uitwerken kwaliteitszorgsysteem aan de hand van ambitiekaarten en kwaliteitskaarten.