Ontwikkelingen

De ambitie van onze school gaat over het willen geven van zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen.

We willen kinderen basale kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aanleren waarmee we de kinderen willen vormen en hen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij de leerlingen een rijke leeromgeving bieden als het gaat om de ontwikkeling van de algemene kennis van de wereld om hen heen. Waar mogelijk willen we verbanden gaan leggen tussen vakken en samenhang creëren.

Hiervoor is het van belang dat leerkrachten op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen en keuzes kunnen maken voor hun onderwijspraktijk. Op Het Kompas willen wij werken vanuit rust, regelmaat en structuur. Heldere afspraken over processen binnen de school, maken dat leerkrachten zich kunnen focussen op het geven van goede lessen. Wij maken hierbij gebruik van expliciete directe instructie (EDI) en creëren volop gelegenheid om nieuwe lesstof in te oefenen. We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten op Het Kompas kennis hebben van de leerlijnen van de basisvakken. Door het maken van ambitiekaarten voor elk vak willen we deze kennis verdiepen en dat de leerkrachten deze in relatie tot de referentieniveaus kunnen toepassen. We willen de komende jaren voor alle vakken ambitiekaarten gaan maken en de afspraken en processen die hieronder hangen in kwaliteitskaarten beschrijven. We blijven ons inzetten om dat veilige pedagogisch klimaat te behouden.

Voor schooljaar 2023-2024 gaan wij ons richten op de volgende speerpunten:

- het verder borgen van de methode Kwink met o.a. Circus Ik, een (preventieve) aanpak in conflicthantering
- volgen van scholing en het borgen van EDI om onze didactische vaardigheden te versterken en te
verdiepen
- het borgen van de aanpak Close Reading in relatie tot de wereld-oriënterende vakken
- het implementeren van een volg- en registratiemodel bij het jonge kind
- het vaststellen van ambitiekaarten voor taal en het technisch leesonderwijs
- aandacht voor differentiatie bij alle vakken